Laboratórne práce v prvom ročníku

Odkazy sa vzťahujú na knihu: I. Ondrejkovičová a kol.: Praktikum z anorganickej chémie, STU, 2017.

 

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 

 Príprava hydratovaného oxidu hlinitého (kap. 8.1.4, str. 110 – 112)

 

  Postup           Bezpečnosť           Za mak viac...         

 

 

Podvojné soli (kap. 11, str. 276)

 

 Príprava dodekahydrátu síranu draselno-hlinitého (kap. 11.1, str. 276 + kap. 11.1.1, str. 277 – 278)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 

 Príprava chloridu hexaamminnikelnatého (kap. 10.1.1, str. 172 – 174)

 Príprava síranu akva-tetraamminmeďnatého (kap. 10.1.2, str. 174 – 175)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

 

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 

 Príprava síranu bárnatého (kap. 8.1.2, str. 105 – 109)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 

 Príprava hexahydrátu chloridu kobaltnatého (kap. 8.1.6, str. 145 – 146)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 

 Príprava chloridu bis(etán-1,2-diamín)-dichloridokobaltitého (kap. 10.5 + 10.5.1 + 10.5.2, str. 244 – 247)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 

 Príprava chloridu pentaammin-chloridokobaltitého (kap. 10.1.4, str. 231 – 232)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 

 Príprava trihydrátu síranu tetraammin-karbonátokobaltitého (kap. 10.1.6, str. 233 – 235)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Amminkomplexy prechodných prvkov (kap. 10.1, str. 226 – 227)

 

 Príprava chloridu hexaamminkobaltitého (kap. 10.1.3, str. 230 – 231)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 

 Príprava tetraacetáto-diakvadichrómnatého komplexu (kap. 10.6, str. 247 – 250)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 

 Príprava dodekahydrátu síranu draselno-chromitého (kap. 9.9, str. 152 – 154)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 

 Príprava medi cementáciou (kap. 9.3, str. 172 – 174, Úloha 2)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

 Príprava chloridu meďného (kap. 9.4, str. 174 – 176)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Acidobázické reakcie (kap. 7 + 7.1, str. 96 – 102)

 

 Príprava dihydrátu chloridu meďnatého (kap. 7.2.6, str. 98 – 99)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 

 Príprava jodidu meďného (kap. 9.13, str. 200 – 201)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 

 Príprava oxidu meďnatého (kap. 8.2.1, str. 117 – 118)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

 

Kryštalizácia (kap. 6.6 + 6.6.1 až 6.6.4, str. 84 – 87)

 

 Čistenie tuhých látok rekryštalizáciou (kap. 6.6.4.1, úloha 1, str. 87 – 88)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 

 Príprava dihydrátu šťaveľanu železnatého (kap. 8.1.6, str. 114 – 115)

 

  Postup           Bezpečnosť           Za mak viac...         

 

 

Podvojné soli (kap. 11, str. 276)

 

 Príprava dodekahydrátu síranu amónno-železitého (kap. 11.1, str. 276 + kap. 11.1.2, str. 278 – 279)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

 

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 

 Príprava heptahydrátu síranu železnatého (kap. 9.7, str. 148 – 150)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť           Za mak viac...         

 

 

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 

 Príprava vodíka (kap. 9.1, str. 165 – 168)

 Príprava kovov redukciou ich oxidov vodíkom (kap. 9.2, str. 168 – 171)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Acidobázické reakcie (kap. 7 + 7.2, str. 96 – 101, 112 – 113)

 

 Príprava kyseliny trihydrogenboritej (kap. 7.2.7, str. 122 – 124)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Destilácia (kap. 6.4, str. 67 – 68)

 

 Príprava kyseliny bromovodíkovej (kap. 7.1.5, str.* 110 – 112)

 

 

Destilácia (kap. 6.4, str. 67 – 68)

 

 Príprava kyseliny dusičnej a stanovenie jej koncentrácie (Práca nie je v knihe "Praktikum...")

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

 

Acidobázické reakcie (kap. 7 + 7.1, str. 96 – 102)

 

 Príprava síranu draselného (kap. 7.1.1, str. 102 – 103)

 

  Postup           Bezpečnosť           Za mak viac...         

 

 

Acidobázické reakcie (kap. 7 + 7.2, str. 96 – 101, 112 – 113)

 

 Príprava chloridu draselného (kap. 7.2.1, str. 113 – 114)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

 

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 

 Príprava jodičnanu draselného (Práca nie je v knihe "Praktikum...")

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 

 Príprava manganistanu draselného (kap. 9.14, str. 201 – 205)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 

 Príprava dihydroxid-uhličitanu dimeďnatého (kap. 8.1.7, str. 115 – 116)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Reakcie v malých množstvách (kap. 8.3, str. 122 – 123)

 

 Reakcie v malých množstvách (kap. 8.3.1 až 8.3.3 + 8.4, str. 123 – 128)

 

  Postup        

 

 

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 

 Príprava hydroxidu horečnatého (kap. 8.1.1, str. 136 – 137)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

 Príprava oxidu manganičitého (Práca nie je v knihe "Praktikum...")

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Podvojné soli (kap. 11, str. 276)

 

 Príprava hexahydrátu síranu diamónno-železnatého (Mohrovej soli) (kap. 11.2, str. 279 – 280 + kap. 11.2.1, str. 280 – 282)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť           Za mak viac...         

 

 

 Vplyv teploty na zloženie plynnej reakčnej zmesi (kap. 10.7, str. 193 – 197)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť           Za mak viac...         

 

 

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 

 Príprava pentahydrátu tiosíranu sodného (kap. 9.12, str. 196 – 199)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

 

Acidobázické reakcie (kap. 7 + 7.1, str. 96 – 102)

 

 Príprava heptahydrátu siričitanu sodného (kap. 7.1.4, str. 108 – 110)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 

 Príprava dihydrátu akva-(etyléndiamíntetraacetáto)železitanu sodného (kap. 10.11, str. 272 – 274)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Kryštalizácia (kap. 6.6 + 6.6.1 až 6.6.4, str. 84 – 87)

 

 Rekryštalizácia zmesi chloridu sodného a dusičnanu sodného (kap. 6.6.4.1, úloha 2, str. 73 – 74)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 

 Príprava akva-bis(aminoacetáto)meďnatého komplexu (kap. 10.4 + 10.4.1 + 10.4.2, str. 240 – 244)

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

 

Acidobázické reakcie (kap. 7 + 7.1, str. 96 – 102)

 

 Príprava chloridu amónneho (kap. 7.1.3, str. 105 – 106)

 

  Postup           Bezpečnosť           Za mak viac...         

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 

 Príprava hexachloridociničitanu amónneho (kap. 10.2, str. 181 – 182)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 

 Príprava dihydrátu bis(oxaláto)meďnatanu draselného (kap. 10.7.1, str. 251 – 253)

 Príprava trihydrátu tris(oxaláto)hlinitanu draselného (kap. 10.7.2, str. 253 – 255)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

 Príprava uhličitanu olovnatého a oxidu olovnatého (kap. 8.2.3, str. 119)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Kryštalizácia (kap. 6.6 + 6.6.1 až 6.6.4, str. 84 – 87)

 

 Kryštalizácia jodidu olovnatého (kap. 6.6.4.2, str. 90)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 

 Príprava dihydrátu dusičnanu μ-peroxido-bis(pentaamminkobaltitého) (kap. 10.8 + 10.8.1 + 10.8.2, str. 256 – 260)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Chemická rovnováha

 

 Vplyv teploty na zloženie reakčnej zmesi vo vodných roztokoch (Práca nie je v knihe "Praktikum...")

 

  Teória           Postup           Bezpečnosť        

 

 

Acidobázické reakcie (kap. 7 + 7.1, str. 96 – 102)

 

 Príprava heptahydrátu síranu horečnatého a hemihydrátu síranu vápenatého (kap. 7.2.3, str. 117 – 118)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Reakcie v nevodnom prostredí

 

 Príprava jodidu ciničitého (kap. 9.11 + 9.11.1 + 9.11.2, str. 192 – 195)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

 Príprava tetrajodido-bis(trifenylfosfán)ciničitého komplexu (kap. 10.12, str. 274 – 275)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Redoxné reakcie (kap. 9, str. 163 – 165)

 

 Príprava oxidu siričitého (kap. 9.6, str. 178 – 181)

 Príprava pentahydrátu síranu meďnatého (kap. 9.7, str. 183 – 184)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Komplexotvorné reakcie (kap. 10, str. 225 – 226)

 

 Príprava trihydrátu hydrogensíran-bis(síranu) μ-superoxido-bis(pentaamminkobaltitého) (kap. 10.8.3, str. 261 – 262)

 

  Postup           Bezpečnosť        

 

 

Vylučovacie reakcie (kap. 8 + 8.1, str. 134 – 136)

 

 Príprava oxidu zinočnatého (kap. 8.1.2, str. 137 – 138)

 

  Postup           Bezpečnosť