Oddelenie anorganickej chémie FChPT

 Oddelenie anorganickej chémie na stránke FChPT
 Oddelenie anorganickej chémie na Facebook-u (spravuje Ing. Ján Pavlik, PhD.)
 Rozvrh hodín – 1. ročník bakalárskeho štúdia (Oddelenie anorganickej chémie)
 Rozvrh hodín – 1. a 2. ročník inžinierskeho štúdia (Oddelenie anorganickej chémie)
 "Potulky nejednej vzorky" (Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.)
 Poster k 70. narodeninám nášho oddelenia (2011)

 

 

História oddelenia

V roku 1940 vznikol Ústav anorganickej chémie súčasne s Odborom chemickotechnologického inžinierstva. Prvým vedúcim ústavu a zároveň dekanom odboru bol RNDr. T. Krempaský. V roku 1951 bol ústav premenovaný na Katedru anorganickej chémie. Od januára 2006 pracovisko funguje ako Oddelenie anorganickej chémie.

Ťažisko pedagogickej činnosti oddelenia spočíva vo výučbe predmetov Anorganická chémia a Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie v 1. ročníku bakalárskeho štúdia. V inžinierskom štúdiu oddelenie vychováva študentov študijného odboru Anorganická chémia, podieľa sa aj na výchove študentov iných študijných odborov a je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia vo vednom odbore Anorganická chémia.

 

 

Vedenie oddelenia

Vedúci oddelenia

 Prof. Ing. Marian Koman, DrSc.   marian.koman@stuba.sk

 

Zástupca vedúceho oddelenia

 Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.   peter.segla@stuba.sk

 

Zástupkyňa vedúceho oddelenia pre pedagogiku

 Doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.   iveta.ondrejkovicova@stuba.sk

 

Tajomníčka oddelenia

 Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.   miroslava.puchonova@stuba.sk

 

Sekretárka oddelenia

 Andrea Micháleková   andrea.michalekova@stuba.sk

 

 

Pracovníci oddelenia

Emeritní profesori

 Prof. Ing. Milan Melník, DrSc.

 Prof. Ing. Gregor Ondrejovič, DrSc.

 Prof. Ing. Jozef Šima, DrSc.

 

Pedagogickí pracovníci

 Ing. Mário Izakovič, PhD.

 Doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.

 Prof. Ing. Marián Koman, DrSc.

 Ing. Jaroslava Maroszová, PhD.

 Doc. Ing. Anna Mašlejová, PhD.

 Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.

 Doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.

 Doc. Ing. Blažena Papánková, PhD.

 Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.

 Ing. Miroslav Tatarko, PhD.

 

Vedecko-výskumní pracovníci

 RNDr. Lubor Dlháň, PhD.

 Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.

 Ing. Ján Pavlik, PhD.

 Ing. Lukáš Pogány

 Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.

 Doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.

 Ing. Rastislav Šípoš, PhD.

 Ing. Jozef Švorec, PhD.

 

Technickí pracovníci

 Bc. Jolana Dubecová

 Bc. Sylvia Lazovská

 Andrea Micháleková

 Marta Sprušanská

 

Doktorandi

 Ing. Barbora Brachňaková

 Ing. Marek Brezovan

 Ing. Flóra Jozefíková

 Ing. Simona Matejová

 Ing. Milan Piroš

 Ing. Martin Schoeller