Predmet N419A4_4BAnorganická chémia IIštud. program B-CHEMAT

 

 

  17. týždeň (8. 6. – 12. 6. 2020)

 

 

  16. týždeň (1. 6. – 5. 6. 2020)

 

 

  15. týždeň (25. 5. – 29. 5. 2020)

 

 

  14. týždeň (18. 5. – 22. 5. 2020)

 

 

  13. týždeň (11. 5. – 15. 5. 2020)

Aktuálne otázky anorganickej chémie.

 

Prezentácie.

 

Prezentácia vedecko-výskumnej činnosti Oddelenia anorganickej chémie.

Prezentácia semestrálnych projektov študentov.

 

 

  12. týždeň (4. 5. – 8. 5. 2020)

Prvky vzácnych zemín, lantanoidy a aktinoidy.

 

Prvky 3. skupiny. Lantanoidy. Aktinoidy. Urán. Prvky nasledujúce po aktinoidoch.

 

Aktuálne témy: ● Supravodivosť. ● Príprava nových prvkov.

 

 

  11. týždeň (27. 4. – 1. 5. 2020)

Organokovové zlúčeniny.

 

Úvod k organokovovým zlúčeninám. Názvoslovie organokovových zlúčenín. Počet elektrónov. Rozpúšťadla pre chémiu organokovových zlúčenín. Organokovovové zlúčeniny neprechodných prvkov. Karbonyly prechodných kovov. Syntéza a vlastnosti jednoduchých typov karbonylov. Reakcie karbonylov prechodných kovov. Ďalšie zlúčeniny karbonylov. Komplexy s fosfánom a jeho derivátmi. Komplexy s alkyl, alkenyl a alkynil ligandmi. Komplexy s allyl a 1,3-butadiénovými ligandmi. Metalocény. Komplexy s η6-arénovými ligandmi. Komplexy s cykloheptatriénom a cyklooktatetrénom. Fluxionalita. Organokovové zlúčeniny v priemyselnej katalýze.

 

Aktuálna téma: ● Zieglerove-Nattove katalyzátory.

 

 

  10. týždeň (20. 4. – 24. 4. 2020)

Prechodné d-prvky II (prvky 8. až 12. skupiny).

 

Prvý prechodný rad od železa po meď. Triáda železa (železo-kobalt-nikel) a meď. Reakcie železa. Protolytické a redoxné vlastnosti komplexov železa a kobaltu. Príprava solí oxokyselín alkalickým oxidačným tavením. Meď ako ušľachtilý kov, reakcie s kyselinami, reakcie za tvorby komplexov, spôsob prípravy. Rovnováhy Cu2+–Cu+. Platinové kovy – ruténium a osmium, ródium a irídium, paládium a platina. Striebro a zlato. Paládium, platina, striebro a zlato ako ušľachtilé kovy, reakcie s kyselinami, reakcie za tvorby komplexov, spôsob prípravy. Rovnováhy Au3+–Au+. Zinok, kadmium a ortuť. Dôkazové reakcie katiónov prechodných kovov. Reakcie zinku, kadmia a ortuti s kyselinami. Acidobázické a komplexotvorné vlastnosti zlúčenín zinku, kadmia a ortuti. Rovnováha Hg2+–Hg22+.

 

Aktuálne témy: ● Korózia železa. ● Kovy v medicíne.

 

 

  9. týždeň (13. 4. – 17. 4. 2020)

Prechodné d-prvky I (prvky 4. až 7. skupiny).

 

Výskyt d-prvkov a opätovné získavanie. Fyzikálne vlastnosti. Trendy v chemických vlastnostiach. Oxidačné stavy prechodných kovov v zlúčeninách. Elektrónové konfigurácie a zmeny oxidačných stavov. Prvý prechodný rád od titanu po mangán. Skandium, titán a triáda vanád–chróm–mangán. Výroba TiCl4 a titánu. Protolytické a kondenzačné reakcie zlúčenín Ti, V, Cr a Mn. Zirkónium a háfnium, niób a tantal, molybdén a volfrám, technécium a rénium. Protolytické a kondenzačné reakcie zlúčenín Zr, Hf, Nb, Ta, Mo a W.

 

Aktuálne témy: ● Oxid titaničitý – zázračná náterová látka. ● Využitie zlúčenín d-prvkov v liečbe a diagnostike chorôb. ● Technécium – najdôležitejšie rádiofarmakum.

 

 

  8. týždeň (6. 4. – 10. 4. 2020)

Koordinačné zlúčeniny II.

 

Úvod k väzbovým teóriám komplexov prechodných kovov. Elektrónová konfigurácia a magnetické vlastnosti komplexov. Teória kryštálového poľa. Úspechy teórie kryštálového poľa. Elektrónové spektrá. Teória ligandového poľa.

 

Aktuálna téma: ● Náhodný objav protirakovinových účinkov cis-platiny.

 

 

  7. týždeň (30. 3. – 3. 4. 2020)

Koordinačné zlúčeniny I.

 

Prechodné kovy. Úvod ku komplexom prechodných kovov. Názvoslovie koordinačných zlúčenín. Stereochémia (tvary koordinačných polyédrov) koordinačných zlúčenín. Izoméria komplexov prechodných prvkov. Termodynamické a kinetické faktory. Syntéza koordinačných zlúčenín. Postupná tvorba komplexov vo vodných roztokoch, výrazy pre čiastkové a celkové konštanty stálosti. Chelátový a makrocyklický efekt. Koordinačné zlúčeniny a koncept HSAB (hard and soft acids and bases).

 

 

  6. týždeň (23. 3. – 27. 3. 2020)

Alkalické kovy.

 

Trendy v skupine. Charakteristické črty zlúčenín alkalických kovov. Rozpustnosť solí alkalických kovov. Lítium, sodík a draslík. Oxidy, peroxidy a hyperoxidy. Hydroxidy. Chlorid sodný. Chlorid draselný. Uhličitan sodný. Hydrogenuhličitan sodný. Reakcie v kvapalnom amoniaku. Amónny katión ako pseudoalkalický kovový ión. Biologické aspekty.

 

Berýlium a horčík. Kovy alkalických zemín.

 

Trendy v skupine. Charakteristické črty zlúčenín kovov alkalických zemín. Berýlium, horčík, vápnik a bárium. Oxidy. Uhličitan vápenatý. Cement. Chlorid vápenatý. Síran vápenatý. Acetylid vápenatý. Biologické aspekty.

 

Aktuálne témy: ● Ako vznikol dolomit? ● Vznik vápencových jaskýň. ● Využite bežných zlúčenín NaCl a CaO.

 

 

  5. týždeň (16. 3. – 20. 3. 2020)

Kovy.

 

Kovové polomery. Kryštálová a elektrónová štruktúra kovov, kovová väzba, model elektrónového plynu, teória molekulových orbitálov (pásová teória tuhých látok). Vlastnosti kovov. Kovy a intermetalické fázy – reaktivita, výroba.

Typy štruktúr kovov a ich zlúčenín. Polymorfia a izomorfia. Poruchy mriežky. Sila iónovej väzby.

Kovalentný charakter iónovej väzby. Polarizácia. Rozpustnosť iónových zlúčenín. Tepelná stálosť tuhých iónových zlúčenín.

Cín a olovo. Oxidy cínu a olova. Halogenidy cínu a olova. Tetraetylolovo. Priemyselná výroba hliníka.

Polokovy, princíp polovodivosti.

 

 

  4. týždeň (9. 3. – 13. 3. 2020)

Bór.

 

Trendy v skupine. Bór. Boridy. Borány. Oxid boritý, kyselina trihydrogenboritá a boritany. Halogenidy borité.

 

Chemické vlastnosti kovov 13. skupiny (Al, Ga a In).

 

Prechod vlastností Al–Tl. Hliník. Oxidy a hydroxidy hlinité. Halogenidy hlinité. Síran draselno-hlinitý. Spinely.

 

Aktuálne témy: ● Recyklácia hliníka. ● Oxid hlinitý a drahokamy.

 

 

  3. týždeň (2. 3. – 6. 3. 2020)

Uhlík, kremík, germánium cín a olovo.

 

Trendy v skupine. Protiklady v chémii uhlíka a kremíka. Uhlík. Izotopy uhlíka. Karbidy. Oxid uhoľnatý. Oxid uhličitý. Uhličitany a hydrogenuhličitany. Sulfidy uhlíka. Halogenidy uhlíka. Metán. Kyanidy. Kremík. Oxid kremičitý. Kremičitany. Hlinitokremičitany. Zeolity. Silikóny.

 

Aktuálna téma: ● Moderné materiály – polovodiče GaAs, supravodiče, keramické materiály.

 

 

  2. týždeň (24. 2. – 28. 2. 2020)

Fosfor, arzén, antimón a bizmut.

 

Úvod do chémie fosforu. Fosfor, arzén a antimón. Hydridy P, As a Sb. Oxidy P, As, Sb a Bi. Chloridy P, As, Sb a Bi. Oxokyseliny P a As a fosforečnany. Biologické aspekty.

 

Aktuálne témy: ● Fosforečnany v jazerách. ● Chemické zbrane. ● Bioluminiscencia.

 

 

  1. týždeň (17. 2. – 21. 2. 2020)

Dusík.

 

Trendy v skupine. Protiklady v chémii dusíka a fosforu. Úvod do chémie dusíka. Dusík. Hydridy dusíka. Ióny dusíka. Amónny katión. Oxidy dusíka. Halogenidy dusíka. Kyselina dusitá a dusitany. Kyselina dusičná a dusičnany.

 

Aktuálne témy: ● Chemické dusíkaté hnojivá. ● Katalytické konvertory automobilov.