Predmet N419A4_4BAnorganická chémia IIštud. program B-CHEMAT

 

 

  17. týždeň (8. 6. – 12. 6. 2020)

 

 

  16. týždeň (1. 6. – 5. 6. 2020)

 

 

  15. týždeň (25. 5. – 29. 5. 2020)

 

 

  14. týždeň (18. 5. – 22. 5. 2020)

 

 

  13. týždeň (11. 5. – 15. 5. 2020)

Organokovové zlúčeniny.

 

Počet elektrónov – 18-elektrónové pravidlo. Karbonyly prechodných kovov. Syntéza a vlastnosti jednoduchých typov karbonylov. Matalocény. Komplexy s η6-arenovými ligandmi. Organokovové zlúčeniny v priemyselnej katalýze.

 

Prvky vzácnych zemín, lantanoidy a aktinoidy.

 

Použitie lantanoidov a aktinoidov a ich zlúčenín.

Náhrada (nie oprava) skúškových testov S1 a S2

 

 

  12. týždeň (4. 5. – 8. 5. 2020)

Prechodné d-prvky III.

 

Tvar a názvy. Meď ako ušľachtilý kov, reakcie s kyselinami, reakcie za tvorby komplexov, spôsob prípravy. Rovnováhy Cu2+–Cu+. Paládium, platina, striebro a zlato ako ušľachtilé kovy, reakcie s kyselinami, reakcie za tvorby komplexov, spôsob prípravy. Rovnováhy Au3+–Au+. Reakcie zinku, kadmia a ortuti s kyselinami. Acidobázické a komplexotvorné vlastnosti zlúčenín zinku, kadmia a ortuti. Reakčná schéma zinku. Rovnováha Hg2+–Hg22+.

Skúškový test S4 (10 bodov, 30 minút) – Látka prebraná na prednáškach a v cvičeniach v 5. až 12. týždni.

 Vzor skúškových testov S1, S2, S3, S4 (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)

 

 

  11. týždeň (27. 4. – 1. 5. 2020)

Prechodné d-prvky II.

 

Tvar a názvy. Reakcie železa. Protolytické a redoxné vlastnosti komplexov železa a kobaltu. Príprava kovov. Príprava solí oxokyselín alkalickým oxidačným tavením. Dôkazové reakcie katiónov prechodných kovov. Reakcie a reakčné schémy prvkov.

 

 

  10. týždeň (20. 4. – 24. 4. 2020)

Prechodné d-prvky I.

 

Tvar a názvy. Výroba TiCl4 a titánu. Protolytické a kondenzačné reakcie zlúčenín Ti, V, Cr a Mn. Protolytické a kondenzačné reakcie zlúčenín Zr, Hf, Nb, Ta, Mo a W. Príprava oxidov a kovov – príprava oxidov termickým rozkladom solí oxokyselín, alebo reakciou solí s koncentrovanou kyselinou sírovou, príprava kovov redukciou oxidov. Reakcie a reakčné schémy prvkov.

Skúškový test S3 (10 bodov, 30 minút) – Vzorce a názvy ligandov, koordinačných a organokovových zlúčenín.

 Vzor skúškových testov S1, S2, S3, S4 (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)

 

 

  9. týždeň (13. 4. – 17. 4. 2020)

Koordinačné zlúčeniny II.

 

Stereochémia (tvary koordinačných polyédrov) koordinačných zlúčenín. Elektrónová konfigurácia a magnetické vlastnosti komplexov. Syntéza koordinačných zlúčenín. Postupná tvorba komplexov vo vodných roztokoch, výrazy pre čiastkové a celkové konštanty stálosti.

 

 

  8. týždeň (6. 4. – 10. 4. 2020)

Koordinačné zlúčeniny I.

 

Základné pojmy a príklady z chémie koordinačných zlúčenín: koordinačná zlúčenina, centrálny atóm, ligand, donorový atóm, koordinačná sféra, chromofór, koordinačné číslo, koordinačný polyéder, nízkospinový komplex, vysokospinový komplex.

 

Vzorce a názvy koordinačných a organokovových zlúčenín.

 

Názvy ligandov a ich elektrónové štruktúrne vzorce. Názvy komplexných katiónov a ich solí. Názvy komplexných kyselín a zásad. Názvy komplexných aniónov a ich solí. Názvy neutrálnych komplexov. Názvy organokovových zlúčenín.

 

 

  7. týždeň (30. 3. – 3. 4. 2020)

Alkalické kovy.

 

Priemyselná výroba sodíka a draslíka. Príprava hydroxidu sodného. Soli oxokyselín, príprava Na2CO3, termické vlastnosti. Redukčné vlastnosti kovov, metalotermické reakcie. Reakčné schémy lítia, sodíka a draslíka.

 

Berýlium a horčík. Kovy alkalických zemín.

 

Tvar a názvy. Osobitné postavenie berýlia v 2. skupine a jeho diagonálna podobnosť s hliníkom. Výroba horčíka z morskej vody a jeho redukčné vlastnosti. Rozpustnosť solí kovov alkalických zemín. Technicky dôležité reakcie. Odstraňovanie prechodnej a trvalej tvrdosti vody. Tvorba málorozpustných hydroxidov a solí oxokyselín (napr. uhličitany, sírany, fosforečnany, sulfidy) zrážacimi reakciami. Reakčné schémy horčíka, vápnika a bária.

Skúškový test S2 (10 bodov, 30 minút) – Látka prebraná v 1. až 5. týždni na prednáškach a v cvičeniach. Reakcie hydrolýzy, prípravy látok, reakčné schémy a zložitejšie oxidačno-redukčné reakcie. Obsahom testu sú aj reakcie preberané v rámci Anorganickej chémie I v zimnom semestri.

 Vzor skúškových testov S1, S2, S3, S4 (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)

 

 

  6. týždeň (23. 3. – 27. 3. 2020)

Kovy. Chemická väzba v kovoch a ich zlúčeninách. Štruktúra kovov a ich zlúčenín.

 

Kovové polomery, kryštálová štruktúra kovov, najtesnejšie usporiadanie gúľ v priestore. Charakter chemickej väzby v zlúčeninách kovov a jej vplyv na typ kryštálovej štruktúry (kovová, kovalentná sieť, molekulová). Iónové polomery vo vzťahu k typu kryštálovej štruktúry iónových zlúčenín typu AB (typu CsCl, NaCl a ZnS) a AB2 (CaF2 a TiO2). Rozpustnosť iónových zlúčenín. Tepelná stálosť tuhých zlúčenín kovov. Polymorfia a izomorfia. Poruchy mriežky. Polarizácia.

 

 

  5. týždeň (16. 3. – 20. 3. 2020)

Bór a hliník.

 

Tvar a názvy častíc 13. skupiny. Protolytické a acidobázické vlastnosti boritých zlúčenín, príprava a vlastnosti H3BO3. Hydrolýza halogenidov. Reakcie a reakčné schémy pre bór. Prvky 13. skupiny ako neušľachtilé kovy. Výroba hliníka z bauxitu. Metalotermické reakcie hliníka (aluminotermia). Halogenidy hlinité. Protolytické a acidobázické vlastnosti hlinitých zlúčenín. Reakcie a reakčná schéma pre hliník.

 

 

  4. týždeň (9. 3. – 13. 3. 2020)

Uhlík a kremík.

 

Tvar a názvy častíc 14. skupiny. Výroba karbidu kremičitého, acetylidu a kyánamidu vápenatého, termodynamické aspekty. Príprava a reakcie oxidov uhlíka. Hydrolýza uhličitanov, kyanidov, karbidov a kyánamidu vápenatého. Príprava a zneškodnovanie kyanovodíka. Reakcie a reakčné schémy pre uhlík a kremík.

Skúškový test S1 (10 bodov, 30 minút) – Elektrónové vzorce, tvary a názvy molekulových anorganických častíc. Látka prebraná v 1. až 5. týždni na prednáškach a cvičeniach. Reakcie hydrolýzy, prípravy látok, reakčné schémy a zložitejšie oxidačno-redukčné reakcie. Reakcie preberané v Anorganickej chémii I v zimnom semestri.

 Vzor skúškových testov S1, S2, S3, S4 (Prof. Ing. P. Segľa, DrSc.)

 

 

  3. týždeň (2. 3. – 6. 3. 2020)

Fosfor.

 

Tvar a názvy častíc fosforu, arzénu, antimónu a bizmutu. Laboratórne a priemyselné spôsoby prípravy P4. Výroba H3PO4 z apatitu, termodynamické a kinetické aspekty, termický postup, mokrý postup, superfosfát. Protolytické a acidobázické vlastnosti, kondenzačné reakcie. Hydrolýza halogenidov. Reakcie a reakčné schémy pre fosfor.

 

 

  2. týždeň (24. 2. – 28. 2. 2020)

Dusík.

 

Tvar a názvy častíc dusíka. Výroba amoniaku syntézou, termodynamické a kinetické aspekty katalyzátora, vplyv teploty a tlaku. Oxidácia amoniaku vzdušným kyslíkom v prítomnosti a v neprítomnosti katalyzátora, termodynamické a kinetické aspekty. Laboratórne a priemyselné spôsoby prípravy N2. Výroba HNO3 z NH3, termodynamické a kinetické aspekty. Termický rozklad amónnych solí. Reakcie a reakčné schémy pre dusík.

 

 

  1. týždeň (17. 2. – 21. 2. 2020)

Periodické trendy vo vlastnostiach prvkov a chemických zlúčenín.

 

Podobnosti zlúčenín (v maximálnom oxidačnom stave prvku) n. skupiny a (n+10). skupiny – hliník a skandium, zlúčeniny 14. skupiny a zlúčeniny Ti(IV), zlúčeniny P(V) a V(V), zlúčeniny S(VI) a Cr(VI), zlúčeniny Cl(VII) a Mn(VII), zlúčeniny Xe(VIII) a Os(VIII), zlúčeniny alkalických kovov (1. skupina) a mincových kovov (11. skupina), zlúčeniny Mg(II) a Zn(II). Diagonálna podobnosť – Li a Mg, Be a Al, B a Si.

 

Vzorce a názvy.

 

Ióny. Binárne a pseudobinárne zlúčeniny. Kyseliny, izopolykyseliny a ich soli.